شیرنوش گوساله طرح ترک

جهت خوراندن شیر به گوساله ها از ظرف شیرنوش گوساله طرح ترک  استفاده می شود.حجم ظرف 2/5 لیتر می باشد. یک طرف ظرف بسته می باشد.

35000 تومان