جل زمستانه اسب سایز متوسط

در فصل زمستان استفاده از جل زمستانی مناسب یکی از مهمترین لوازم سوارکاری است که بتواند از بروز مشکلات این فصل مثل  سرماخوردگی و سرفه جلوگیری کند.

160000 تومان