زنبورداری - اصول زنبور داری - زنبور داری با تصویر - مناسب - آموزش زنبور داری

کتاب زنبورداری به زبان ساده

زنبورداری به زبان ساده بصورت بسیار ساده نکات مهم در زنبورداری و پرورش زنبور عسل را به خوبی تشریح می کند، وجود تصاویر متعدد در کتاب نیز به فهم بهتر مطالب کمک شایانی می کند. در صفحات پایانی نیز واژه نامه ای تخصصی در چند صفحه از سوی مترجم قرار داده شده است .

2000 تومان