غذای خشک سگ کار 2کیلویی مفید

غذای سگ کار مفید ، قابل استفاده در سگ های نژاد بزرگ و سگ های کار قابل استفاده میباشد و با داشتن میزان کافی از پروتئین و احتیاجات سگ ها غذای کاملی برای آنها محصوب میشود.

66000 تومان