سرلاک پرندگان - استارتر مفید - استارتر پرندگان مفید - سرلاک جوجه - سرلاک ویتامینه پرندگان - سرلاک جوجه پرندگان - اسپری پرکنی پرسا - اسپری ضدپرکنی پرندگان - درمان پرکنی پرندگان - اسپری ضد انگل پرندگان - ضدانگل پرنده - اسپری ضد شپش پرنده

اسپری ضدانگل پرندگان پرسا 300

جرب و پشپ ها یکی از رایج ترین انگل های پرندگان زینتی در بدن ومحیط زندگیشان هستند و اسپری ضد انگل پرسا اختصاصا برای از بین بردن جرب و شپش پرهای پرندگان زینتی و همچنین پاکسازی محیط زندگیشان از این انگل ها فرموله شده است .
40000 تومان

37000 تومان