ضد انگل واروا - ضدجرب زنبور عسل - ضد جرب گیاهی - ژل گیاهی ضد جرب  زنبور عسل

واراستاپ باریج

این فراورده با وجود تاثیر بسیار خوب خود بر از بین بردن مایت ها و کاربرد آسان هیچ گونه باقی مانده ای در عسل ندارد. ژل واراستاپ همچنین با تحریک و تقویت رفتار بهداشتی زنبور ها باعث پاک سازی کندو نیز می شود.

6000 تومان