فروشگاه ایران وت

راهنمای آناتومی نشخوارکننده گان -تشریح و جنبه های بالینی

ین کتاب یکی از جامع ترین رفنرس های آناتومی در نشخوارکنندگان میباشد که تمامی مباحث آناتومی را بر پایه کالبد گشایی و یافته های کلینیکی بیان میکند.

15000 تومان