برترین ترکیب گیاهی حاوی آویشن - برطرف کننده برونشیت - رفع مشکلات تنفسی

آنزوفین اکسترا

این داروی صد درصد گیاهی از مواد موثره در اکالیپتوس گلوبولوس،آویشن باغی وبرخی دیگر از گیاهان دارویی تشکیل شده است. این دارو به نحوی فرموله شـده کــه اجـزاء مختـلف آن اثـرات درمانـی یکدیگر را تشدید و تقویت می کنند.

45,000 تومان