انتشار سال 2019 - کتاب های دامپزشکی - رفرنس دامپزشکی - بیماری های پوستی سگ - بیماری های پوستی گربه

کتاب بیماری های پوستی در سگ وگربه-PDF-2018

کتاب بیماری های پوستی سگ وگربه شامل 13 فصل و بررسی بیش از 120 نمونه از بیماری های پوست و گوش وپنجه ها میباشد. شامل قسمت های : تعاریف مختصر و متفاوت بیماری ها علل و پاتوژنز هر بیماری ویژگی های بالینی تشخیص افتراقی آزمایش های تشخیصی و مدیریت

16000 تومان