غذای خشک بچه گربه - رشد سریع تر - تامین مواد مورد نیاز - قابل استفاده با شیر و خشک

غذای خشک بچه گربه

. این غذا رامیتوان در ابتدا به ازای هر کیلو گرم با 50 سی سی شیر یا آب مرطوب نمود و پس از جایگزین شدن دندانهای دائمی غذا را به صورت خشک مورد استفاده قرار داد . آب تازه و سالم همواره در اختیار حیوان قرار داشته باشد.

23,000 تومان