شیر خشک گوساله - شیرخشک ویتامینه - حاوی پروبیوتیک - شیر خشک گاومیش - شیر گاومیش - شیر خشک گاو

شیرخشک مخصوص ماهی پرسا 10کیلوگرمی

شیرخشک مخصوص ماهی پرسا که با انواع پروبیوتیک ها غنی سازی شده است اثرات فوق العاده ای برسرعت رشد و بهبود کیفیت گوشت ماهی داشته و همچنین در ایجاد رشد یکنواخت ماهی های پرورشی به خوبی موثر است.

710000 تومان