غذای توله راسل - غذای خشک پاپی - غذای راسل

غذای پاپی راسل

توله ها به انرژی بیشتری نسبت به سگ های بالغ نیاز دارند و دوره رشد کوتاه تر و حساس تری دارند. خوراک پاپی مناسب توله سگ هایی است که دوره شیر خواری آنها به پایان رسیده است.

68000 تومان