غذای پاپی راسل

توله ها به انرژی بیشتری نسبت به سگ های بالغ نیاز دارند و دوره رشد کوتاه تر و حساس تری دارند. خوراک پاپی مناسب توله سگ هایی است که دوره شیر خواری آنها به پایان رسیده است.

65000 تومان