کتاب الکترونیکی اطلاعات داروسازی بالینی برای تجویز داروهای دامپزشکی

کتاب جامع اطلاعات پایه داروسازی دامپزشکی برای نحوه تجویز آنها در حیوانات. این کتاب یک منبع عملی و کامل برای تهیه دارو برای حیوانات بیمار ارائه می دهد و در فصل های مختلف مطالب مفیدی در مورد اسب ها، پرندگان، خزندگان، پستانداران کوچک و  غذای حیوانات ارائه می دهد.

15,000 تومان