فروشگاه ایران وت - رفرنس جامع دام بزرگ - رفرنس داخلی دام بزرگ - بیماری های دام بزرگ - دارونامه دامپزشکی پلام - دارونامه دامپزشکی - داروهای دامپزشکی

کتاب الکترونیکی راهنمای داروهای دامپزشکی پلام

این دارونامه جامع نه تنها برای دامپزشکان مفید خواهد بود، بلکه برای دانشجویان دامپزشکی و داروسازانی که داروهای دامپزشکی تهیه می کنند، ارزشمند است.

18000 تومان