قابل خرید در سبد - حشره کش 2 فرموله - حشره کش کنترل2 - حشره کش سمیار - سم مورچه - سم سوسک

حشره کش کنترل2

سم کنترل 2 با ترکیب سایپرمترین وکلرپریفوس تاثیر قطعی بر حشرات موذی خواهد داشت .نداشتن بوی زننده امکان استفاده در منزل را برای این سم فراهم کرده است .

14000 تومان