سرلاک پرندگان - استارتر مفید - استارتر پرندگان مفید - سرلاک جوجه - سرلاک ویتامینه پرندگان - سرلاک جوجه پرندگان - اسپری پرکنی پرسا - اسپری ضدپرکنی پرندگان - درمان پرکنی پرندگان

اسپری ضدپرکنی پرندگان پرسا

بسیاری از پرندگان دارای عادت بد کندن پرهای خود هستند. یکی از این روش ها استفاده از اسپری ضد پرکنی پرندگان است، اسپري ضدپَرکنی پرسا یک محصول بسیار مؤثر است که به رفع این مشکل در پرندگان کمک می کند. این اسپری دارای سه جزء اساسی می باشد:

38000 تومان