مکمل پلی اگ 250 گرمی

مکمل تخم گذاری ملکه زنبور عسل پٌـلی اِگ فقط در طی چند روز پس از مصرف سبب افزایش شدید تخم گذاری در ملکه خواهد شد. مصرف 6 بسته در هر دوره ضرورت دارد .با این مکمل به سرعت کندوهای خود را دو برابر کنید.

49,000 تومان