غذای خشک سگ 21درصد2کیلویی

این محصول از نوع غذای خشک بوده وطبق وزن سگ به آن داده میشوداین محصول یک غذای کامل است و در کنار ان نیازی به غذای دیگری نیست

35,000 تومان