دانه مخصوص مرغ و کبوتر_2کیلوگرمی

دانه مرغ بومی و کبوتر تیبا برد حاوی تمامی مواد مورد نیاز مرغ وکبوتر بوده و یک غذای کامل جهت طیور خانگی میباشد.
15,000 تومان

12,000 تومان